Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden - ICN Solutions

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden ICN Solutions

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van ICN Solutions b.v. gevestigd en kantoorhoudende te
´s-Hertogenbosch. Gedeponeerd op 9 mei 2017 bij de Kamer van Koophandel.

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN,

 1. De aansprakelijkheid van ICN Solutions b.v (hierna benoemd als ICN) voor directe schade is te allen tijde beperkt tot het netto (factuur)bedrag van de opdracht, daaronder begrepen zowel geleverde diensten als producten, zulks tot een maximum van het verzekerd bedrag als opgenomen in de door ICN afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de aantoonbare schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van ICN beperkt tot het netto (factuur)bedrag van de opdracht, daaronder begrepen zowel geleverde diensten als geleverde producten, met een maximum van € 25.000,– (zegge: vijfentwintigduizend euro). In beide gevallen geldt een aansprakelijkheid voor ICN voor zover die schade daadwerkelijk door de wederpartij is geleden en door haar is betaald.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt onder “de wederpartij” verstaan: de (rechts-)persoon of bedrijfsvorm die met ICN een overeenkomst heeft afgesloten respectievelijk wenst af te sluiten onder verwijzing naar deze algemene voorwaarden.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of een gedeelte daarvan, zijn slechts geldig, indien zij schriftelijk, door beide partijen ondertekend, zijn vastgelegd.
 4. De wederpartij, die reeds eerder overeenkomsten met ICN is aangegaan, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten in te stemmen.
 5. Indien ICN een niet Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden hanteert en er tussen de Nederlandstalige versie en de niet Nederlandstalige versie verschillen bestaan, is uitsluitend de Nederlandstalige versie bindend.
 6. Voorwaarden van de wederpartij zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze, met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen, van toepassing zullen zijn.
 7. Indien de rechter heeft vastgesteld dat één of meer bepalingen uit deze voorwaarden onredelijk bezwarend is/zijn zal de desbetreffende bepaling moeten worden uitgelegd in het licht van de overige bepalingen van deze overeenkomst en wel zodanig dat de bepaling in alle redelijkheid door ICN jegens de wederpartij kan worden ingeroepen. De omstandigheid dat de rechter heeft vastgesteld dat één of meer bepalingen uit deze overeenkomst onredelijk bezwarend zijn laat de werking van de overige bepalingen onverlet.
 8. De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door ICN worden aangepast. De meest recente (aangepaste) algemene voorwaarden, welke op de website van ICN (www.icn.nl\leveringsvoorwaarden) zijn vermeld, zijn tussen ICN en de wederpartij van toepassing.

ARTIKEL 2: AANBOD EN AANVAARDING

 1. Alle door ICN gedane aanbiedingen met betrekking tot de producten en/of diensten, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en kunnen door haar worden herroepen, ingetrokken of gewijzigd binnen zeven (7) werkdagen na kennisgeving door ICN van de aanvaarding van haar aanbod, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Een aanbod van ICN is gedurende 14 dagen na dagtekening daarvan door ICN geldig, tenzij bij het aanbod een andere geldigheidsduur is vermeld of de geldigheidsduur voor het verstrijken daarvan door ICN schriftelijk is verlengd.
 3. Indien door ICN een aanbod is gedaan, komt een overeenkomst tussen haar en de wederpartij pas tot stand door onvoorwaardelijke aanvaarding door de wederpartij van het aanbod van ICN of door uitvoering van een opdracht van de wederpartij door ICN. Uitsluitend het aanbod van ICN respectievelijk de factuur van ICN voor de uitvoering van de opdracht wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.
 4. Indien door ICN geen aanbod is gedaan komt een overeenkomst eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding of uitvoering van de overeenkomst van de wederpartij door ICN. Uitsluitend de schriftelijke aanvaarding van de opdracht door ICN respectievelijk haar factuur voor de uitvoering van de opdracht wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.
 5. In een aanbod voorkomende omissies, in het kader van een aanbod door ICN geleverde producten en/of verrichte diensten en niet uitsluitend tot de wederpartij gerichte – algemene – informatie, binden ICN niet.
 6. Indien een aanbod is samengesteld uit diverse bedragen is ICN niet verplicht een deel van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de in het aanbod genoemde prijs uit te voeren.
 7. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ICN niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door ICN zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 7 werkdagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.
 8. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn eerst geldig nadat die wijzigingen en/of aanvullingen door ICN en de wederpartij eenduidig schriftelijk zijn aanvaard.

ARTIKEL 3: (UITVOERING) OVEREENKOMST

 1. ICN voert de overeenkomst naar beste vermogen uit. ICN draagt er zorg voor dat haar producten voldoen aan hetgeen tussen partijen is overeengekomen, aan de vereiste normen en kwalificaties, die daaraan voor een normaal gebruik (in het maatschappelijk verkeer) en de stand der wetenschap op dat moment gesteld mogen worden. De producten worden door ICN zelf steekproefsgewijs gecontroleerd op uiterlijke kenmerken.
 2. De wederpartij is gehouden om aan ICN alle gegevens, documentatie, informatie ed. waarvan ICN aangeeft dat deze voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk zijn of waarvan ICN in redelijkheid behoort te begrijpen dat deze daarvoor noodzakelijk zijn tijdig aan ICN te verstrekken. Indien de wederpartij dit nalaat heeft ICN het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de hiermee voor haar gepaard gaande kosten conform haar gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.
 3. ICN is gerechtigd om de overeenkomst (in redelijkheid) in fasen uit te voeren (de producten in delen te leveren). Indien tussen ICN en de wederpartij is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd (de producten in delen worden geleverd) is ICN gerechtigd de werkzaamheden voor de volgende fase op te schorten totdat de wederpartij de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 4. De wederpartij is gehouden zorg te dragen voor het juiste gebruik en de juiste toepassing van de van ICN betrokken programmatuur en van de door ICN geleverde diensten alsmede voor de invoering in haar organisatie van de daarvoor noodzakelijke procedures alsook voor de beveiliging van de gegevens, daaronder begrepen het regelmatig maken van back-ups van haar (data)bestanden.
 5. De wederpartij is gehouden de door ICN aan haar verstrekte updates, upgrades ed. tijdig en op de door ICN aangegeven wijze te (laten) installeren. Het is de wederpartij verboden om programmatuur van ICN te wijzigen en/of aan te vullen, zulks op straffe van direct opeisbare boete van € 25.000.
 6. Het is ICN toegestaan technische maatregelen te nemen te nemen ter bescherming van haar programmatuur.
 7. Indien is overeengekomen dat de wederpartij, in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, apparatuur, materialen, gegevens of informatiedragers aan ICN ter beschikking stelt is de wederpartij verplicht er voor te zorgen dat deze voldoen aan de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke specificaties en staat de wederpartij in voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens ed.
 8. Geringe afwijkingen ten aanzien van de door ICN aan de wedepartij geleverde apparatuur en programmatuur in afmeting, inhoud, kwaliteit, afwerking ed. alsmede geringe afwijkingen in tijdstip, duur, inhoud, kwaliteit ed. van de door ICN voor de wederpartij verzorgde training(en) geeft de wederpartij niet het recht de opdracht en/of het product en/of de training te weigeren, de overeenkomst te (laten) ontbinden en/of schadevergoeding van ICN te vorderen.
 9. Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door ICN mogelijk te maken zal de wederpartij ICN steeds tijdig alle door haar genoemde, vereiste, en/of gewenste gegevens of inlichtingen verschaffen en medewerking daartoe verlenen. Zo zal de wederpartij ter bevordering van de ontwikkeling en periodieke controle van de beschikbaar gestelde programmatuur en licenties aan ICN elektronisch toegang verschaffen via nader vast te stellen protocollen en daarvoor bestemde programmatuur van ICN.
 10. De wederpartij is gehouden de (van ICN betrokken) producten zodanig te bewaren en aan derden af te leveren dat deze, gelet op het vermelde in dit artikel, geen gevaar voor derden opleveren.
 11. ICN is gerechtigd indien zij dit voor een goede uitvoering van de overeenkomst wenselijk of noodzakelijk acht en na overleg met de wederpartij voor de uitvoering van de opdracht (levering van de producten) derden in te schakelen.
 12. Afbeeldingen en/of teksten en/of voorbeelden van ICN op websites, in folders, in catalogi, advertenties e.d. geven slechts een indruk en/of indicatie van het product en/of de training, waaraan de wederpartij geen rechten kan ontlenen.

ARTIKEL 4: LEVERING EN DOORLEVERING

 1. De levering van de producten geschiedt “af kantoor/bedrijf ICN”, tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen. Zodra de producten het kantoor van ICN hebben verlaten gaat het risico van de producten over op de wederpartij, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Trainingen vinden plaats op het kantoor van ICN, tenzij schriftelijk anders door ICN aan de wederpartij is gemeld.
 3. De wederpartij draagt het risico van het vervoer van de producten.
 4. De door ICN te leveren producten zijn tevens voor risico van de wederpartij met ingang van het verzuim van de wederpartij de producten af te nemen.
 5. ICN is niet belast met het opslaan van de producten. Indien opslag plaatsvindt geschiedt deze opslag steeds voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Vervoer of verplaatsing van de geleverde producten op het terrein dan wel binnen het bedrijfspand van de wederpartij is niet in de aflevering begrepen en geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij.
 6. Het transport en/of verzending van de door ICN aan de wederpartij te leveren producten geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij. Dit tenzij er tussen ICN en de wederpartij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de opdracht de installatie van hardware en/of programmatuur ten kantore van de wederpartij inhoud geschiedt het transport van deze producten voor rekening en risico van ICN.
 7. Het is de wederpartij verboden de door ICN aan haar geleverde producten door te leveren aan derden.

ARTIKEL 5: LEVERINGSTIJDEN

 1. De door ICN aan de wederpartij opgegeven leveringstijden zijn naar beste weten vastgesteld, zulks op basis van de bij de totstandkoming van de overeenkomst aan ICN bekende gegevens. Zij vormen geen essentieel onderdeel van de overeenkomst en zullen door ICN zoveel mogelijk in acht worden genomen. ICN is door uitsluitend het overschrijden van een termijn niet in verzuim en de wederpartij kan aan uitsluitend het overschrijden van een door ICN gestelde termijn niet het recht ontlenen om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Termijnen gelden niet indien die niet in acht kunnen worden genomen door na het tot stand komen van de overeenkomst buiten de macht van ICN ingetreden omstandigheden, waaronder begrepen het niet of niet tijdig aanleveren van informatie door de wederpartij.
 2. ICN kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen ontstaan door transport (zowel over zee als over land) en productie van de producten en/of de productie van het lesmateriaal (voor de trainingen).
 3. Ingeval de wederpartij de voor ICN benodigde informatie en/of materialen en/of constructies en/of voorzieningen en/of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet tijdig, onjuist, onvoldoende dan wel niet passend aan ICN verstrekt of voldoet, kan dit invloed hebben op de datum, aanvang en/of duur van de levering van de producten, hetgeen voor rekening en risico van de wederpartij komt. Hierdoor veroorzaakte extra kosten dienen door de wederpartij te worden vergoed. De wederpartij zal ICN van alle gebeurtenissen en omstandigheden op de hoogte stellen die voor een goede levering van producten van belang kunnen zijn. Dit geldt tevens voor gebeurtenissen en omstandigheden die pas na de totstandkoming van de overeenkomst bekend worden.
 4. De wederpartij is gehouden om de door haar gekochte en af te leveren producten en/of trainingen binnen de overeengekomen termijnen af te nemen. Indien ten aanzien van de te leveren producten en/of te geven trainingen geen termijnen zijn overeengekomen is de wederpartij verplicht die producten en/of trainingen op eerste verzoek van ICN af te nemen. Door schending van deze verplichting(en) is zij onmiddellijk in verzuim.
 5. De leveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke ICN verhinderd is door overmacht aan haar verplichtingen te voldoen, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 19 (overmacht).

ARTIKEL 6: PRIJS EN PRIJSVERHOGING

 1. De door ICN kenbaar gemaakte en/of gehanteerde prijzen zijn exclusief B.T.W., andere door de overheid opgelegde heffingen en andere aan derden verschuldigde gelden, en exclusief de kosten van vervoer, opslag en verzekering, reizen en verblijven, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. De prijzen zijn inclusief de kosten van verzending en verpakkingen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
 2. De prijs van de producten is vermeld in Euro’s of, indien schriftelijk aangegeven, in andere buitenlandse valuta; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
 3. De wederpartij is verplicht aan ICN een BTW nummer te verstrekken.
 4. Indien ICN met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt of is overeengekomen, is zij desalniettemin gerechtigd tot een verhoging van die prijs, bijvoorbeeld indien er zich een omstandigheid voordoet als vermeld in lid 5 van dit artikel. Een aanpassing van de overeengekomen prijzen en tarieven tast de overeenkomst niet aan. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt heeft de wederpartij het recht de overeenkomst door
  middel van een schriftelijke (buitengerechtelijke) verklaring te ontbinden. De ontbinding dient onverwijld na de kennisneming van de prijsverhoging door de wederpartij te geschieden.
 5. Indien maatregelen van de Europese Unie en/of overheidsmaatregelen, zoals verlagingen van exportrestituties, verhoging van heffingen, invoerrechten, tarieven e.d. en maatregelen die betrekking hebben op de samen- stelling of de levering van de producten, leiden tot verhoging van de overeengekomen prijs, is de wederpartij steeds gehouden de hogere prijs aan ICN te betalen.
 6. Het valuta risico wordt gedragen door de wederpartij, in die zin dat in geval van een depreciatie van de koers van de euro ten opzichte van de koers van de US dollar van meer dan 5% vanaf het moment van order tot aan de uitlevering van de goederen, de prijs overeenkomstig verhoogd zal worden.
 7. Alle kosten die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee ICN bij het tot stand komen van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden zijn voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 7: ANNULERING. WIJZIGING EN MEERWERK

 1. ICN behoudt zich het recht voor geringe aanpassingen in de overeenkomst (als vermeld in de offerte) aan te brengen, zonder als gevolg daarvan schadeplichtig te zijn en/of zonder dat de wederpartij het recht heeft de overeenkomst te annuleren of te (laten) ontbinden. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn indien de opdracht technisch niet haalbaar blijkt.
 2. ICN behoudt zich tevens het recht voor om aanpassingen in de overeenkomst aan te brengen, indien tijdens de uitvoering daarvan blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering daarvan het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen. Partijen treden daartoe tijdig in overleg op welke wijze de overeenkomst moet worden gewijzigd/aangevuld.
 3. Indien partijen (tussentijds) besluiten dat de overeenkomen wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden aangepast. ICN stelt de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De wederpartij is gehouden deze wijziging/aanvulling in redelijkheid te accepteren.
 4. De wederpartij heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te annuleren of te ontbinden indien dat schriftelijk is overeengekomen of indien de wederpartij dat aan geldende dwingendrechtelijke regelgeving ontleent. Indien de wederpartij de overeenkomst (rechtsgeldig) annuleert of ontbindt is de wederpartij verplicht om uit hoofde van de overeenkomst geleverde producten en rechten gelijktijdig terug te leveren, uitoefening van uit hoofde van de overeenkomst verleende rechten gelijktijdig te beëindigen en aan ICN de door haar in verband met het aanbod en de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten te vergoeden.
 5. Indien een wijziging of aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen leidt tot meerwerk en extra leveringen door ICN, zullen die steeds volgens de dan geldende tarieven aan de wederpartij in rekening worden gebracht. Indien een wijziging of aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen leidt tot minderwerk of minder leveringen kan dat tot een vermindering van de koopprijs leiden, doch ICN behoudt zich het recht voor om de wederpartij de door haar reeds gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en apparatuur alsmede gederfde winst in rekening te brengen.
 6. Annulering van maatwerk hard- en software is niet mogelijk.
 7. Annulering van consultancy of training dient schriftelijk aan ICN te gebeuren.
  Voor training geldt:
  • Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de cursus wordt € 50,- administratiekosten gefactureerd.
  • Bij annuleren vanaf 4 weken tot 1 week voor de eerste cursusdag wordt 50% van het cursusbedrag gefactureerd.
  • Bij annulering binnen 1 week vóór de eerste cursusdag wordt het gehele cursusbedrag in rekening gebracht.
  • Bij verzetten van de cursus 2 weken voor aanvang wordt 15% van de adviesprijs van de training in rekening gebracht.
  • Bij verzetten van de cursus 1 week voor aanvang wordt 30% van de adviesprijs van de training in rekening gebracht.

  Bij een aanmelding van in totaal minder dan twee cursisten voor een bepaalde training behoudt ICN zich het recht voor de cursus te verplaatsen naar een later tijdstip. ICN zal in dit geval komen met een passende oplossing komen om de training binnen een acceptabele periode te verzorgen.
  Voor consultancy geldt:

  • Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de afspraak 25% van de prijs.
  • Bij annulering binnen twee weken tot aanvang van de afspraak 50% van de prijs.
  • Bij annulering binnen één week voor aanvang is de volledige prijs verschuldigd.

  Consultancy wordt na opdracht altijd volledig gefactureerd. Strippenkaarten van 10, 15 of 20 dagen worden na opdracht volledig gefactureerd en deze dienen volledig te worden voldaan. ”Strippen” zijn bruikbaar voor Consultancy/ Installatie / Implementatie / Begeleiding / Opleiding en worden altijd in overleg ingepland. Strippendagen zijn altijd van 09.00 uur tot 16.30 uur. Strippen voor opleiding zijn altijd van 09.30 uur tot 16.00 uur. Deze tijden zijn inclusief een pauze van 30 minuten. Bij strippen voor opleiding zijn géén lesboeken inbegrepen. Strippen dienen binnen 1 jaar volledig opgebruikt te zijn. Een overeengekomen geplande datum kan tot 1 week voor aanvang kosteloos gewijzigd worden. (5 werkdagen) In geval van een wijziging van een overeengekomen geplande datum binnen één week voor aanvang wordt er een ½ dag van de stippenkaart ingehouden. Overblijvende strippen komen na 1 jaar te vervallen. Strippen zijn niet inwisselbaar of om te ruilen tegen contanten of andere producten of diensten. Bij stippenkaarten worden géén voorrijkosten in rekening gebracht.

 8. Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van ICN de meerdere schade van de wederpartij te vorderen, daaronder begrepen de gederfde winst.

ARTIKEL 8: BEËINDIGING

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn, indien zij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor haar uit de overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in het geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie dan wel indien op een geheel of gedeelte van de eigendommen van de wederpartij dan wel van de geleverde producten die de wederpartij voor ICN houdt, beslag wordt of is gelegd en dit beslag niet binnen afzienbare tijd wordt opgeheven. De wederpartij is verplicht ICN onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van de in dit artikel bedoelde gebeurtenissen. ICN heeft in dat geval het recht, zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van ICN, zonder dat ICN tot enige schadevergoeding gehouden is, doch onverminderde haar recht op vergoeding van de schade die het gevolg is van de toerekenbare tekortkoming en de opschorting of ontbinding. In deze gevallen is elke vordering die ICN ten laste van de wederpartij heeft dadelijk en ineens opeisbaar.
 2. Het in het vorige lid gestelde ten aanzien van het recht van ICN de overeenkomst te ontbinden, is niet van toepassing indien de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.
 3. ICN is wegens het beëindigen van de overeenkomst en het opschorten van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen op grond van de in het vorige lid bedoelde gebeurtenissen nimmer enige schadevergoeding aan de wederpartij verschuldigd, onverminderd haar recht op vergoeding van de schade, die daarvan het gevolg is.
 4. Indien de overeenkomst is ontbonden vallen de door de wederpartij ter uitvoering van de overeenkomst reeds ontvangen prestaties en de daarmee verband houdende betalingsverplichtingen van de wederpartij niet onder een ongedaanmakingsverplichting, tenzij ICN ten aanzien van die prestaties in verzuim is. In verband met de verrichte prestaties voor of bij het ontbinden van de overeenkomst door ICN gefactureerde geldsommen is de wederpartij na de ontbinding onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 9: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Zolang ICN nog enige vordering op de wederpartij heeft op grond van de door haar geleverde producten, blijven deze producten eigendom van ICN, daaronder begrepen:
  • de tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde of te leveren goederen, daaronder begrepen de volledige betaling van de overeengekomen prijs;
  • de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomsten door ICN verrichte of te verrichten diensten;
  • eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de wederpartij van deze overeenkomsten.
 2. Door ICN afgeleverde producten, die krachtens het vorige lid onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht (indien de licentievoorwaarden van de producent dit toestaan). In geval van faillissement of surseance van de wederpartij is het doorverkopen van deze producten in het kader van een normale bedrijfs-uitoefening echter niet toegestaan.
 3. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of bij ICN gegronde vrees bestaat dat zij dit niet zal doen is ICN gerechtigd de (af)geleverde producten, waarop het in het vorige lid genoemde eigendomsvoorbehoud rust, bij de wederpartij of derden die het product voor de wederpartij houden weg te (doen) halen. De wederpartij is verplicht daartoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 15% van het aan ICN verschuldigde bedrag uit hoofde van de overeenkomst, onverminderd het recht van ICN de volledige schade van de wederpartij te vorderen.
 4. De wederpartij dient de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te merken als het eigendom van ICN en deze op een juiste en zorgvuldige wijze en duidelijk afgescheiden van andere producten te bewaren.
 5. De wederpartij is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verpanden noch op andere wijze te bezwaren. De wederpartij is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal. De wederpartij is gehouden de polis van voornoemde verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan ICN. Vanaf het ogenblik van levering, als omschreven in artikel 4, draagt de wederpartij het risico voor het verloren gaan, beschadigd raken of elke andere waardevermindering van de geleverde producten.
 6. Voor het geval ICN ingevolge lid 1 van onderhavig artikel de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust als zijn eigendom opvordert, geeft de wederpartij reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijk en niet herroepbaar toestemming aan ICN, of door haar aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ICN zich bevinden en die producten mede terug te nemen indien de wederpartij in gebreke blijft.
 7. De wederpartij is verplicht om ICN onmiddellijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten pretenderen ten aanzien van de door ICN geleverde producten.

Meld u aan voor onze e-mails